แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

  สรุปแบบประเมินตอนที่ 1    สรุปแบบประเมินตอนที่ 2

 
  ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายถูก ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ         
  1) ชาย         
  2) หญิง

2. อายุ            1) ต่ำกว่า 20 ปี            2) 21 - 40 ปี            3) 41 – 60 ปี            4) 60 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

           1) ประถมศึกษา            2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า         

           3) ปริญญาตรี               4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน         

           5) อื่นๆ โปรดระบุ   

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ

ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย
1. ด้านเวลา

1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ

ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก จุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
  
 
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา   
 
   

ข้อเสนอแนะ