สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอนที่ 1)

ประจำปี พ.ศ. 2564
 


  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     จำนวนผู้ข้าตอบแบบสอบถาม 187 คน  

 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ
1. เพศ

      ชาย

      หญิง


97

90


51.87%

48.13%
 
2. อายุ

      ตำ่กว่า 20 ปี

      21 - 40 ปี

      41 - 60 ปี

      60 ปีขึ้นไป


3

95

80

9


1.60%

50.80%

42.78%

4.81%
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด

      ประถมศึกษา

      มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า

      ปริญญาตรี

      องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน

      อื่นๆ โปรดระบุ...


13

124

44

5

1


6.95%

66.31%

23.53%

2.67%

0.53%