สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอนที่ 2)

ประจำปี พ.ศ. 2564
 


  ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ     จำนวนผู้ข้าตอบแบบสอบถาม 187 คน  


 
ประเด็น/ด้าน ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1. ด้านเวลา

1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
153 81.82%
31 16.58%
3 1.60%
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
143 76.47%
41 21.93%
3 1.60%
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
144 77.01%
40 21.39%
3 1.60%
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
147 78.61%
37 19.79%
3 1.60%
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
145 77.54%
40 21.39%
2 1.07%
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
142 75.94%
43 22.99%
2 1.07%
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ

ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
143 76.47%
42 22.46%
2 1.07%
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก จุดบริการ
142 75.94%
42 22.46%
3 1.60%
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
148 79.14%
36 19.25%
3 1.60%
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
144 77.01%
40 21.39%
3 1.60%
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
147 78.61%
37 19.79%
3 1.60%
5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
149 79.68%
35 18.72%
3 1.60%