นายบำเพ็ญ สินภักดี
นายก อบต.บางเตย
ว่าที่ร้อยตรี ประภัสสร์ ชมถาวร
ปลัด อบต.บางเตย
 
  ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดฯ
ส่วนโยธาฯ
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณะสุข
 
  แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตาม/ประเมินผลแผนงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
 
  ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติปี พ.ศ.2560
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี2559
แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
การจดทะเบียนพาณิชย์
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
รายงานงบรับ-จ่ายประจำปี 2555.
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555.
 
  หลักเกณฑ์การร่วมประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
  ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่1
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่2
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่3
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่5
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่6
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่7
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่8
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่9
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่10
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่11
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่12
ข้อมูลหมู่บ้านหมู่ที่13
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุม
- ประกาศหลักเกณฑ์รับฟัง
-
รายงานการประชุม
-
เรียกประชุมสภา
- ข้อบัญญัติ ปี2556

- ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 2556
- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556
- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556ถึง2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
- ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2557
- ประกาศเรื่องหลักประกันสัญญา
- ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2558

- ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกคูคลองหมู่ที่ 4 อบต.บางเตย

- ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสะพานไม้ หมู่ที่ 7 อบต.บางเตย

- ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

- การจดทะเบียนพาณิชย์‏

- แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อการจด,เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์‏

- สรุปค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สายหมู่1บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- สรุปราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา ซอย3

- สรุปค่าก่อสร้างโครงการปรบปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกา ตำบลบางเตย

- การกำหนดชำระป้ายภาษี ประจำปี 2558